Årsmøte 2022

Årsmøtet ble gjennomført med 25 deltakere, inkludert styret.

Årsmøtet er viktig for klubben og dens medlemmer, og et godt oppmøte er viktig for å sikre at medlemmene får medbestemmelse i saker av stor betydning. Det var 25 frammøtte medlemmer, så vi må vel kunne si at vi gjerne skulle ha sett flere, medlemsmassen tatt i betraktning.

Det ble likevel et bra møte. Engasjementet var stort, og debatten god. Styret la fram sakene i henhold til planen, og de frammøtte kom med innspill underveis. Det var nok økonomi som krevde mest, og det ble påpekt noen feil og mangler. Disse ble stort sett rettet opp underveis.

I etterkant av årsmøtet ble det, som vanlig, holdt et medlemsmøte med en noe friere struktur. Mange gode innspill fra medlemmene. Dessverre ble debattene heller korte da klokka gikk fort, og ordstyrer måtte være streng. Noen momenter er vedlagt i eget dokument.

Årsmøtedokumenter, signert protokoll og referat fra medlemsmøtet er vedlagt denne artikkelen.

Signert protokoll

Kort referat fra medlemsmøte

Et slags møte